Adatkezelési tájékoztató

Oldalunk elkötelezett az Adatvédelmi törvény és az Európai Unió személyes adatok kezeléséről szóló irányzataival (GDPR). Az olcsobbsiremlekek.com oldalon kezelt adatok védelméről a legnagyobb odafigyeléssel gondoskodunk.

Az olcsobbsiremlekek.com üzemeltetője ezúton tájékoztatja a Weboldal (a továbbiakban: Weboldal) látogatóit a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint a látogatók ezzel kapcsolatos jogairól, és azok érvényesítésének lehetőségeiről.

Az adatok kezelője Adatok kezelője

Adatainak kezelésével kapcsolatos kérdéseit, kéréseit a adatvedelem(@)olcsobbsiremlekek.com email címen teheti fel.

Elkötelezettek vagyunk személyes adatainak védelme iránt, kiemelten fontosnak tartjuk az Ön információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Személyes adatait bizalmasan kezeljük és minden szükséges biztonsági, technikai és szervezési intézkedést megteszünk, amely az adatok biztonságát garantálja.
Fogalmak, alapelvek, kapcsolódó jogszabályok

Fogalmak

személyes adat:
azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható

hozzájárulás:
a Felhasználó akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez
adatkezelés:
a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
adatfeldolgozó:
az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
adatfeldolgozás:
az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.
adattovábbítás:
az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.
harmadik fél:
az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
személyes adat:
azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható
tiltakozás:
a Felhasználó nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.
adatvédelmi incidens:
a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;
adattörlés:
az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

Alapelvek
• személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kezeli („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);

• a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtse és azokat ne kezelje ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon („célhoz kötöttség”);

• a kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak legyenek és a szükségesre korlátozódjanak („adattakarékosság”); gondoskodik róla, hogy a személyes adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek és minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölje vagy helyesbítse („pontosság”);

• a személyes adatokat olyan formában tárolja, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé („korlátozott tárolhatóság”);

• a személyes adatokat oly módon kezeli, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

Kapcsolódó jogszabályok
Adatkezelési alapelveink összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
• 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információ- szabadságról (Infotv.);
• Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő Adatkezelési Tájékoztató | RendszerMarketing Kft. | Kelt: 2018. 05. 21. iroda@rendszermarketing.hu | 3. oldal védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
• 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
• az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény - (Ehtv)
• a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.)
• a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény. (Pktv.)
• a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.)

Kezelt személyes adatok köre, célja:
• a felhasználó neve, "Név"- aki az üzenetet írja- célja a kapcsolatfelvétel és azonosítás.
• telefonszám - célja a kapcsolatfelvétel, tájékoztató küldése.
• email - célja a kapcsolatfelvétel telefonon.

Az adatkezelés időtartama:
A megbízóval kötött szerződés esetén a szerződés fennállásáig, de maximum a számviteli törvény szerint előírt 8 évig (Szt. 169.§ iratmegőrzési idő).
Egyes személyes adatok esetében az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

Adatfeldolgozók:

Tárhely szolgáltató:
Tárhelypark Korlátolt Felelősségű Társaság
Cégnév: Tárhelypark Kft.
Adószám: 23289903-2-43
Cégjegyzékszám: 01-09-322570
Telefon: +36 1 700 4140

Weboldal üzemeltetője:
ATEK-Szerviz Kft.
Cégnév: ATEK-Szerviz Kft.
Adószám: 25053067-1-41
Cégjegyzékszám: 01 09 197005
Telefon: +36 20 290 1300

Könyvelés:
• Cégnév:Tax Libri Kft.
• Cím:9024 Győr Szent Imre út 16. 1em/6.
• Adószám: 23018510-2-08

Hírdetéskezelők:
Google Számítástechnikai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Google Information Technology Services Limited Liability Company, Google Ltd.
• Székhely: 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 26-28.
• Cégjegyzékszám: 01-09-861726
• Adószám: 13561677-2-41

Facebook Ireland Limited
• Address: 4 Grand Canal Square, Dublin, Ireland
• Company Registration Number: 462932
• www.facebook.com
• Contact phone number + 353 1 5530588

Mik a cookie-k?
Mint minden weboldal az olcsobbsiremlekek.com is használ sütiket.
A cookie, vagyis süti egy olyan fájl, (egy adatsor,) amit a weboldal látogatójának számítógépén, mobiltelefonján vagy egyéb, internetes hozzáférést biztosító eszközén hozhat létre a weboldalt megjelenítő program. A cookie-t a webszerver küldi a látogató böngészőjének, majd a böngésző visszaküldi a szervernek. A sütik kizárólag adatokat tartalmaznak, vagyis nem tartalmaznak futtatható állományokat, vírusokat, illetve kémprogramokat (spyware) és nem férnek hozzá a felhasználó merevlemezének adataihoz.

Cookie-k engedélyezése és letiltása
A weboldalra látogatók, Felhasználók a cookie-k használatát az internetes böngésző beállításának megváltoztatásával engedélyezheti vagy letilthatja. Erről a Felhasználó további információt a böngésző használati utasításaiban találhat vagy felkeresheti az About Cookies website– ot, ahol tájékoztatást találhat az internetes böngésző beállításainak módosításához. Felhívjuk a Felhasználó figyelmét, hogy a Honlap bizonyos szolgáltatásai nem lesznek elérhetőek abban az esetben, ha a cookie-k használatát letiltja.

Az Adatvédelmi tájékoztató közzététele
Jelen Adatvédelmi tájékoztató változásait a Honlapon tesszük közzé. Mindig az aktuális Adatvédelmi tájékoztat alkalmazandó a személyes adatok kezelésére, abban az esetben is, ha a Felhasználó regisztrációjakor, vagy személyes adatai egyéb módon történő megadásakor még egy korábbi Adatvédelmi téjékoztató volt hatályban.

Kapcsolat:
Amennyiben kérdése, észrevétele vagy kérése van jelen Adatvédelmi tájékoztatóval kapcsolatban, panaszt tenne, vagy szeretné a fentiek szerint adatai törlését kezdeményezni, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a következő elérhetőségen: adatvedelem (@)olcsobbsiremlekek.com

2018.06.20.

Barátaidat, ismerőseidet is érdekelhetik minőségi olcsó síremlékeink!

Adatkezelési tájékoztatónkat